ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

VHD BEDRIJFSWAGENINRICHTING BV

GEVESTIGD TE LEEUWARDEN SIMON VESTDIJKWEI 7

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 3966.

Artikel 1- Algemeen
1.1 In deze verkoop en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: een ieder die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst en/ of een proefopstelling plaatst resp. een zichtzending verricht.
Opdrachtgever degene tot wie voormelde aanbieding is gericht en bij wie een proefopstelling resp. zichtzending wordt geplaatst.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringsvoorwaarden van producten, diensten, aanbiedingen, aanvaardingen en overeenkomsten, tenzij verkoper en koper uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkwamen. Toepassing van door de koper ingeroepen algemene (inkoop-)voorwaarden wordt uitdrukkelijk door verkoper van de hand gewezen.
1.3 Door het geven van een opdracht erkent de opdrachtgever deze leveringsvoorwaarden te kennen en er genoegen mee te nemen.

Artikel 2 – Offertes en Aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen, als ook gegeven in prijscouranten en folders, zijn vrijblijvend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Een vrijblijvend aanbod kan schriftelijk door de opdrachtgever worden geaccepteerd.
Tussen VHD Bedrijfswageninrichting BV en de opdrachtgever komt eerst een overeenkomst tot stand nadat deze acceptatie schriftelijk door VHD Bedrijfswageninrichting BV is bevestigd.
2.2 Een opdracht van de opdrachtgever, in welke vorm ook gedaan, die door VHD Bedrijfswageninrichting BV wordt bevestigd, geldt als bindend.
2.3 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.4 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de leverancier ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon afgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
2.5 Het auteursrecht op door VHD bedrijfswageninrichting bv verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboek, afbeeldingen en omschrijvingen, blijft te allen tijde aan VHD bedrijfswageninrichting bv voorbehouden.

Artikel 3 – Prijzen
3.1 Opgegeven prijzen gelden, tenzij anders vermeld, exclusief omzetbelasting, alsmede montage.
3.2 Indien zich na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen in de loonkosten, prijzen
van materialen en diensten van derden voor doen, heeft VHD Bedrijfswageninrichting BV het recht de in het aanbod genoemde of vermelde prijzen aan de gewijzigde facturen aan te passen.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard dan ook, schriftelijk of op andere wijze door of namens de opdrachtgever aan gebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kan worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Artikel 4 – Montage
4.1 Waar nodig zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de opdrachtgever gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd. De geschiktheid van de constructie van het gebouw/ voertuig waarin de producten worden gemonteerd is voor de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
4.2 VHD Bedrijfswageninrichting BV aanvaardt bij het uitvoeren van montagewerkzaamheden geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen, voor schade aan gebouwen, installaties of overige goederen, alsmede voor andere schade die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van een doen of nalaten van hemzelf, een ondergeschikte, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, tenzij van grove schuld of opzet sprake is.

Artikel 5 – Levering
5.1 De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/ of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zijn zij niet bindend. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever in beginsel geen recht geven om schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
5.2 Ingeval van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd, hetzij de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: elk van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van deze overeenkomst te voorzien — alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, brand en andere storingen in het bedrijf van VHD bedrijfswageninrichting bv of diens leveranciers.
5.3 Wanneer, om welke reden dan ook, de opdrachtgever op het tijdstip waarop levering dient te geschieden, niet afneemt wordt daardoor, na sommatie en ingebrekestelling door VHD Bedrijfswageninrichting BV de overeenkomst ontbonden geacht en is de opdrachtgever gehouden
alle dientengevolge door VHD Bedrijfswageninrichting BV geleden schade(n) te vergoeden. Indien VHD Bedrijfswageninrichting BV instemt met een later tijdstip van levering dan overeengekomen, zal de opdrachtgever alle daarvan het gevolg zijnde kosten dragen, waaronder mede begrepen de kosten van tijdelijke opslag van de te leveren goederen.
5.4 Bij levering franco reizen de goederen voor rekening en risico van VHD Bedrijfswageninrichting BV. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.5 VHD Bedrijfswageninrichting BV is gerechtigd de levering op te schorten, indien de opdrachtgever nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen.
5.6 Elke gedeeltelijke levering of het verrichten van een gedeeltelijke dienst, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet de betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
5.7 Het is mogelijk dat een proefopstelling wordt geplaatst, respectievelijk een bepaalde zending als proefopstelling wordt aangemerkt. Dit dient uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk te zijn overeengekomen. Bij retourzending van correct door VHD Bedrijfswageninrichting BV geleverde artikelen wordt de waarde van eventueel terug te nemen goederen door VHD Bedrijfswageninrichting BV bepaald. Bij creditering brengen wij minimaal een bedrag ad ƒ 200,– als kosten in rekening. De termijn van proefzendingen bedraagt twee weken na levering. Als de betreffende goederen niet voor het verstrijken van deze termijn door VHD Bedrijfswageninrichting BV zijn ontvangen, worden deze gefactureerd.

Artikel 6 – Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, bij overschrijding van welke termijn de opdrachtgever van rechtswege jegens VHD Bedrijfswageninrichting BV in gebreke zal zijn.
Ingeval van te late betaling is de opdrachtgever rente verschuldigd, gelijk aan 1 % per maand over het openstaande bedrag van af de vervaldag tot aan de dag van voldoening van het verschuldigde bedrag.
Alle kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling, komen voor rekening van de opdrachtgever.
VHD Bedrijfswageninrichting BV behoudt zich bovendien het recht voor de goederen onder rembours te verzenden, of vooruitbetaling te verlangen.
6.2 Alle betalingen dienen te geschieden ten kantoren van VHD Bedrijfswageninrichting BV of op een door opdrachtnemer aan te wijzen bank- of postgirorekeningnummer.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud/ retentierecht
7.1 Tot aan de algehele voldoening van het door de opdrachtgever aan VHD Bedrijfswageninrichting BV verschuldigde behoudt VHD Bedrijfswageninrichting BV de eigendom van alle door haar geleverde goederen, zulks tot zekerheid van al het haar toekomende, niets uitgezonderd.
Het staat de opdrachtgever niet vrij het gekochte door te verkopen, op enigerlei wijze te bezwaren, te verwerken of daarover op enige andere wijze te beschikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VHD Bedrijfswageninrichting BV .
Indien de opdrachtgever jegens VHD Bedrijfswageninrichting BV enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is VHD Bedrijfswageninrichting BV, zonder dat ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de goederen terug te vorderen, dan wel – na montage van het geleverde – afscheiding van het toegevoegde goed te vorderen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van VHD Bedrijfswageninrichting BV op schadevergoeding.
7.2 VHD Bedrijfswageninrichting BV die goederen en/ of stukken van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die VHD Bedrijfswageninrichting BV besteed heeft ter uitvoering van opdracht van dezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 8 – Reclames
Reclames moeten om geldig te zijn binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen bij VHD Bedrijfswageninrichting BV zijn ingediend. Bij gebreke daarvan is VHD Bedrijfswageninrichting BV niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek. Ieder recht van reclame vervalt wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.
Voor toepassing van deze bepaling wordt iedere levering als een afzonderlijke levering beschouwd.

Artikel 9 – Garanties
Aansprakelijkheid bij het optreden van gebreken in de door ons geleverde goederen, beperkt zich tot het repareren of geheel of gedeeltelijk vervangen van de goederen, welke gebreken vertonen bij normaal gebruik binnen 36 maanden na factuurdatum, voorzover deze gebreken zijn te wijten aan fabricagefouten of gebruik van een ondeugdelijk materiaal. Onze aansprakelijkheid gaat echter nimmer verder dan de waarde van het beschadigde deel, onder uitsluiting van de in- en uitbouwkosten, alsmede de vracht- en reiskosten en ook nimmer verder dan de aansprakelijkheid van onze leverancier jegens ons.
De garantie bestaat erin, dat gebreken aan het geleverde voor onze rekening wordt hersteld, Dit is alleen van toepassing als de opdrachtgever aantoont dat het gebrek tijdens de garantietermijn aan het licht is gekomen en geheel of ten dele gevolg is van ondeugdelijk materiaal, onjuiste constructie of bewerking. Het nakomen van de garantieverplichtingen geldt als enige schadevergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid voor directe of indirecte kosten of belangen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Onderdelen die door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen.
Evenmin schade die het gevolg is van nalatigheid, ondeskundige behandeling, overmatige belasting, gebrekkige montage en chemische, elektrochemische of elektrische invloeden.
De garantieverplichtingen vervallen als bewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder voorafgaande toestemming van ons worden uitgevoerd.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw is VHD Bedrijfswageninrichting BV niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij wederpartij als bij derden.
Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is VHD Bedrijfswageninrichting BV in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.
10.2 Tevens is VHD Bedrijfswageninrichting BV niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in ons product indien:
a. VHD Bedrijfswageninrichting BV het product niet in het verkeer heeft gebracht;
b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop VHD Bedrijfswageninrichting BV het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;
c. het product nog voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel door ons is vervaardigd, nog is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van ons bedrijf;
d. Het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften, zoals deze bestaan ten tijde van het aangaan van de overeenkomst;
e. Het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop wij het product in het verkeer brachten, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
f. Wat de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het product waarvan het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant zijn verstrekt;
Onze aansprakelijkheid wordt (mede) beoordeeld op grond van onze produkt-bedrijfsschadeverzekeringen alsmede de Wet Productenaansprakelijkheid. Behoudens het elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door ons aan de wederpartij (bedrijfsschade) ten allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde.
Voldoening aan de geldende garantie-/ reclameverplichtingen en/ of betaling van de vastgestelde schade door ons en /of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding, voor het overige vrijwaart onze wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.
10.3 VHD Bedrijfswageninrichting zal in beginsel niet aansprakelijk zijn wegens beschadigingen, teniet gaan, verloren raken, dan wel waardevermindering van goederen, van welke aard dan ook, welke ons de opdrachtgever dan wel derden in verband met door ons voor opdrachtgever dan wel derden in verband met door ons voor opdrachtgever uit te
voeren werkzaamheden ter hand zullen zijn gesteld.
Voor zover zodanige goederen aan derden enige recht mocht toekomen, vrijwaart de opdrachtgever ons terzake van schade-aanspraken van deze derden.
10.4 Het in dit artikel bepaalde is mede bedongen ten behoeve van de door VHD Bedrijfswageninrichting BV ingeschakelde derden.

Artikel 11 – Annulering
Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan VHD Bedrijfswageninrichting BV alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht reeds gemaakte kosten te vergoeden; onverminderd het recht van VHD Bedrijfswageninrichting BV op vergoeding wegens winstderving, zo mede van overige uit bewuste annulering voortvloeiende schade, een en ander onverminderd het recht van VHD Bedrijfswageninrichting BV nakoming te verlangen.

Artikel 12 – Overdracht
12.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
12.2 In de situatie dat de (relevante activiteiten van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Op de door VHD Bedrijfswageninrichting BV met gebruikmaking van deze voorwaarden af te sluiten overeenkomst, is immer het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Geschillen
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van VHD bedrijfswageninrichting BV, tenzij opdrachtgever en VHD bedrijfswageninrichting bv. overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.